Måle lønnsomheten til bedrifter

Måle lønnsomheten til bedrifter

Det at et selskap er lønnsomt betyr at det drives med gevinst. Inntektene er med andre ord større enn kostnadene. På den annen side må overskuddet settes i forhold til flere poster i resultatregnskapet og balansen for å avgjøre om selskapets lønnsomhet er høy/lav, voksende/avvikende, etc.

Lønnsomhet bør også betraktes som relativt – dvs. selskapet er ikke lønnsomt hvis driften genererer lavere fortjeneste enn andre alternative investeringer av kapitalen kan gjøre.

Lønnsomhet = Bedriftens evne til å tjene penger

Ulike nøkkeltall for lønnsomhet

De nøkkeltallene man bruker for å kunne beskrive hvor lønnsomt selskapet er, kan deles inn i to separate kategorier. Begge svarer på spørsmålet om hvor lønnsomt selskapet er, men dog fra forskjellige perspektiver.

Resultatregnskapet

Det er enkelt å finne nøkkeltall i resultatregnskapet. Man kan for eksempel beregne:

Bruttomarginal – Forskjellen mellom den totale kjøpskostnaden og den totale omsetningen

Gevinstmarginal – Resultatet før rentekostnader dividert med nettoomsetningen

Nettomarginal – Netto resultat etter finansielle poster dividert med netto omsetning

Det finnes imidlertid også faktorer i resultatregnskapet som selskapet på en enkel måte kan påvirke ved hjelp av forskjellige regnskapsteknikker. For å kunne danne et tydeligere helhetsbilde, må poster fra resultatregnskapet settes opp mot poster i balanseutregningen.

Resultatregnskap i forhold til balanseutregning

I den andre kategorien handler det om forholdet mellom forskjellige poster i resultatregnskapet og balanseutregningen. Det er med disse nøkkeltallene det blir tydeligere hvordan lønnsomheten har oppstått og hvor effektivt selskapet virkelig er, Dette gjelder for eksempel forvaltning av kapital og eiendeler. Det er i denne situasjonen begrepet lønnsomhet brukes.

Rentabilitet / avkastning

Rentabilitet betyr er det samme som avkastning. Hvis man velger å sette pengene på en sparekonto med 1% rente, er avkastningen på denne kapitalen tilsvarende 1%. Dette viser hvor mange prosent avkastning som oppnås.

Rentabilitet = Avkastning

Hvis rentabilitet blir brukt for å beregne nøkkeltall, brukes minst én post fra resultatregnskapet og minst én post fra balanseutregningen. Derfor er dette en bedre måte å måle lønnsomheten på enn bare å se på driftsoverskuddet.

Eksempel:

Berras Bygg har en egenkapital på 400 000 NOK og låner 600 000 NOK. Varene er nå kjøpt for 1 million NOK og solgt for 1 800 000 NOK.

Selskapet har altså et overskuddsresultat på 800 000 NOK. Men hvor høy er egentlig lønnsomheten? Er det 80% (gevinsten i forhold til kjøp av varer) eller 133% (gevinsten i forhold til egenkapitalen)? Ved å bruke forskjellige nøkkeltall kan lønnsomheten forklares på en tydeligere måte.

ROE – Avkastning på egenkapital

Return On Equity

ROE = Gevinst etter skatt/egenkapital

  • Egenkapital = Forskjellen mellom selskapets eiendeler og gjeld

Rentabilitet i forhold til egenkapital viser den avkastningen som aksjonærene mottar basert på den innskuddskapitalen. 10% nevnes ofte som en “tommelfingerregel”, dvs. at et nøkkeltall som er over 10% betyr god lønnsomhet.

ROA – Avkastning på totalkapitalen

Return On Asstes

ROA = Resultat før skatt + rentekostnader/totalkapital

  • Rentekostnader = Kostnader før rentebærande gjeld
  • Totalkapital = Selskapets forvaltningskapital (anleggsmidler og omløpsmidler)

Rentabilitet på totalkapitalen viser hvor effektivt selskapet klarer å skape overskudd på totalkapitalen. Dermed kan dette sammenlignes med “renter” gitt på eiendelene. Dette er uavhengig av om det er snakk om egenkapital eller lån. Dette inkluderer også rentekostnader. Hvis ROA bare er på 1%, kan investoren like gjerne sette pengene på en sparekonto.

Eksempel – ROA vs ROE

Kalles Bygg har en egenkapital på 400 000 NOK og har tatt opp et lån på 900 000 NOK. I løpet av året kjøper han produkter for 1 000 000 NOK og selger dem for 2 600 000 NOK. Dette utgjør altså ett overskudd på 1 600.000 NOK.

ROE – Rentabilitet på egenkapital = 1 600 000 / 400 000 = 4
ROA – Rentabilitet på totalkapital = 1 600 000 / 1 300 000 = 1,23

Dette utgjør dermed en betydelig forskjell basert på hva som er inkludert i beregningen.

ROCE – Rentabilitet på sysselsatt kapital

Return On Capital Employed

Rentabilitet på sysselsatt kapital = (Driftsresultat + Finansielle inntekter) / Sysselsatt kapital

  • Finansielle inntekter = Renteintekter og utbytte
  • Sysselsatt kapital = Egenkapital + rentebærende gjeld

Rentabilitet på sysselsatt kapital viser selskapets lønnsomhet i forhold til den kapitalen selskapet har tilgang til i virksomheten.

ROOC – Rentabilitet på driftskapital

Return On Operating Capital

Driftsresultat / Driftskapital

  • Driftskapital = Totalbalanse – Likvide midler, Finansielle eiendeler samt ikke-rentebærende gjeld

Rentabilitet på driftskapital brukes til å se selskapets lønnsomhet basert på at finansielle eiendeler og annen finansiering er trukket fra. I noen tilfeller viser ROOC selskapets lønnsomhet tydeligere enn driftsoverskuddet. Dette gjelder ikke minst med store finansielle eiendeler.

ROIC – Return on invested capital

Return On Invested Capital

ROIC = Gevinst/driftskapital + anleggsmidler – penger.

ROIC brukes til å kartlegge lønnsomheten i forhold til eiendelene som et selskap innehar som potensielt kan skape overskudd. Nøkkeltallet kan for eksempel brukes i industriselskaper fordi de er bransjer med store anleggsmidler. Hvor godt klarer selskapet å generere overskudd i forhold til disse eiendelene?

Du Pont-modellen

Avkastning på totalkapital (sysselsatt kapital) = overskuddsmargin* kapitalomsetningshastighet

Du Pont-modellen brukes til å kartlegge lønnsomhet og fremfor alt hva selskapet bør forbedre for å øke lønnsomheten sin. Dette er en mer avansert måte å bruke flere forskjellige nøkkeltall på og relatere dem til hverandre.

dupont modellen

Å sammenligne lønnsomhet

Som investor er målet å kjøpe aksjer i selskaper som er lønnsomme – eller forventes å bli lønnsomme. Men hva er god lønnsomhet? Jo, dette avhenger hovedsakelig av hvilken bransje det er snakk om. Det er derfor viktig å sammenligne et selskaps nøkkeltall med andre lignende selskaper innen samme bransje.

Eksempel:

Kapitaltunge bransjer har lavere ROA – og omvendt

Lav omsetningshastighet bør bety høy margin – og omvendt

Bedrifter med store lån og/eller lav soliditet får høyere ROE – og omvendt

For å avgjøre om et selskap har god lønnsomhet, kan nøkkeltallene brukes til å:

  • Sammenlign selskapets historiske utvikling
  • Sammenlign selskapets lønnsomhet med lignende selskaper innen samme bransje
  • Som grunnlag for videre analyse – se neste overskrift

Lønnsomt på kort eller lang sikt?

Lønnsomhet er utelukkende basert på et enkeltstående resultatregnskap og/eller balanserapport, og tar ikke stilling til årsaken til at selskapet har oppnådd dette resultatet.

Et selskap som investerer mye kapital i opplæring for sine ansatte i et år, får et lavere resultat og dermed lav lønnsomhet. Men hvis dette da betyr at selskapet kan utføre mer komplekse tjenester, med høyere priser, betyr det høyere fremtidig lønnsomhet.

Det er derfor viktig å ikke bare se på selskapets nøkkeltall og bestemme lønnsomheten ut fra dette, men også forstå hva som ligger bak disse og hvordan det kan påvirke selskapets fremtidige økonomiske utvikling.

Av: Andreas Hogmalm

Copyright Aktiekunskap.nu 2024