Teknisk analyse

Teknisk analyse

Teknisk analyse er en analysemetode hvor man studerer en prisgraf for å prøve å forutsi hvordan prisen endrer seg over tid. Ved hjelp av ulike verktøy, strategier og indikatorer prøver man å forutsi hvor mye prisen vil stige eller falle i fremtiden.

Pris = prisen på f.eks. en aksje, en indeks eller en råvare

I teknisk analyse vurderes det at «alt er synlig i grafen». Hvis et selskap f.eks. utgir en svak rapport, vil den være synlig i prisgrafen. Derfor, ifølge noen ivrige tekniske analytikere, bør man utelukkende bruke grafen når man prøver å forutsi fremtidige bevegelser.

Grunnleggende analyse er det motsatte av teknisk analyse. I grunnleggende analyser blir i stedet tall, produkter, markeder, osv., analysert og studert.

Teknisk analyse fungerer på alle slags prisgrafer. Noen eksempler på eiendeler/instrumenter der teknisk analyse brukes som analysemetode:

 • Aksjer
 • Indeks
 • Råvarer
 • Valutaer
 • Kryptovalutaer

Verktøy, strategier og indikatorer i teknisk analyse (TA)

Det finnes uendelig mange varianter av verktøy, indikatorer og strategier innen TA. I denne guiden skal vi begrense oss til å gjennomgå de menst vanlige og brukte metodene.

Candlestick (stearinlys) -diagram

Når du utfører teknisk analyse, må du først innstille analyseprogrammet ditt til om det skal vise grafen i månedlig, ukentlig eller dagsoppløsning. Hvis du for eksempel velger ukentlig oppløsning, vil hver tidsperiode være en uke. Dette betyr at hvert datapunkt vil tilsvare en uke. Hver enkelt søyle vil f.eks. tilsvare en uke hvis du bruker et søyle- eller candlestick-diagram.

Eksempel på et candlestick-diagram hvor hver søyle representerer 1 måned.

Et candlestick-diagram er et diagram som viser utviklingen i en pris over en valgt tidsperiode. Dette er en prisgraf, men i stedet for linjer inneholder den candles(stearinlys). Hvert candle representerer en valgt tidsperiode, og hver søyle har en body/kropp og eventuelle haler på toppen og bunnen.

Candlestick: bestanddeler

De svarte vertikale linjene som vises over og under kroppen kalles haler. De røde og grønne boksene kalles body (kropp). Body kan være rød eller grønn, eller den kan vises kun som en strek.

 • Grønn body – prisen har steget
 • Rød body – prisen har falt
 • Bare en strek – prisen er uendret
 • Et candle/søyle viser en valgt tidsperiode. Du kan angi at hver søyle skal representere ett sekund, en time, en dag, en uke, en måned eller til og med ett år.

Hvis du velger at hver søyle skal representere en dag, kalles den et dagsdiagram, og hver søyle kalles deretter en dagssøyle. Hvis du i stedet velger at hver søyle skal vise en måned, kalles det et månedsdiagram og en månedssøyle.


Åpningskurs og sluttkurs (body)

Hvis åpningskursen er høyere enn sluttkursen, betyr det at prisen har falt i løpet av den valgte perioden. Da vises en rød body. En slik body består av åpningskursen (toppen av bodyen) og sluttkursen (bunnen av bodyen).

Hvis det var omvendt, dvs. at prisen har steget i perioden, vil streken være grønn. Da vil åpningskursen være bunnen av bodyen, og sluttkursen vil være toppen av bodyen.

Hvis en body kun vises som en strek, betyr det at åpningskursen og sluttkursen er den samme.

Haler (høyeste og laveste pris i perioden)

De vertikale strekene som vises over og under bodyen, viser det høyeste og laveste prisbeløpet i løpet av tidsperioden.

Eksempel:
Du ser på SAAB-aksjen i et månedsdiagram. Den første dagen i måneden åpner SAAB på 100 NOK. I løpet av måneden faller aksjen til laveste 90 NOK for senere i løpet av måneden å snu og gå opp til høyeste 110 NOK. Innen månedsslutt har aksjen falt til 105 NOK, som da vil være månedens sluttkurs. Søylen vil da se ut som på dette bildet:

Hvis du hadde kjøpt SAAB-aksjen ved inngangen av måneden og solgt den ved utgangen, hadde du tjent 5 NOK per aksje på den handelen, og du hadde eid aksjen i 1 måned.

Program/plattform for teknisk analyse

Det finnes en rekke forskjellige programmer og plattformer du kan benytte deg av for teknisk analyse. Vi bruker IG markets for å lage vår TA. Plattformen deres er helt gratis å bruke og har alle indikatorene og verktøyene du trenger. Du må opprette en konto hos IG for å bruke plattformen deres, men det er helt gratis å åpne og disponere en konto hos IG.

Disclaimer: CFD-kontrakter er komplekse instrumenter som innebærer høy risiko for raske tap på grunn av vektstangen. 74% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFD-handel i følge IG-tall. {etoroCFDrisk} % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFD-handel i følge etoro-tall. Du bør derfor tenke grundig gjennom om du virkelig forstår hvordan CFD-kontrakter fungerer, og om du har råd til å tape de pengene du har tenkt å handle med før du begynner. Opsjoner og turbo-warrants er komplekse finansielle instrumenter, og du risikerer å raskt tape kapitalen din.


Trender

For å kunne analysere og identifisere trenden i en prisgraf, trenger du teknisk analyse. Du ønsker her å finne ut om prisen er i en stigende eller fallende trend. Deretter ser du på tre forskjellige typer trender:

 • Primærtrend – den langsiktige trenden (flere år)
 • Sekundærtrend – trend på mellomlang sikt (uker til måneder)
 • Tertiærtrend – den kortsiktige trenden (dager til noen uker)

For å identifisere om en pris er i en stigende eller fallende trend, finnes det mange verktøy, men de vanligste er:

Trendlinjer

Trendlinjer er linjer som du tegner i grafen. Ved hjelp av rette linjer sammenkobler du prisbunnene og pristoppene med hverandre. Det rommet som fins mellom disse to linjene kalles trendkanalen.

Hvis bunnene er stigende slik at linjen peker oppover, sies det vanligvis at prisen er i en stigende trend. Hvis toppene også er stigende, er det en sterkt stigende trend.

Hvis toppene faller, sies det i stedet at prisen er i en fallende trend. Hvis bunnene også faller, er prisen i en kraftig fallende trend.

Hvis toppene faller samtidig som bunnene stiger, sies det vanligvis at prisen konsoliderer seg, det vil si at den ikke viser noen klar trend.

Primært trend

Primært trend-eksempel
Bildet viser en trendkanal i primærtrenden (den langsiktige trenden)

blå linje = sekundærtrenden

Sekundært trend-eksempel
Bildet viser at både primærtrenden og sekundærtrenden (blå linje) stiger

Bildet viser at selv den tertiære trenden, brun linje (den kortsiktige trenden) stiger innenfor sekundærtrenden


Glidende gjennomsnitt

Ved hjelp av glidende gjennomsnitt kan du fastslå om trenden stiger eller faller. Et glidende gjennomsnitt er et gjennomsnitt av de siste dagene, månedene eller ukens gjennomsnittspris. Hvis du angir at du vil se det glidende gjennomsnittet de siste 200 dagene, vil den innstillingen bli kalt MA200

MA200 – gjennomsnittsprisen basert på sluttkursen for de siste 200 dagene

For å vurdere trenden med glidende gjennomsnitt gjelder følgende regler:

 • Det glidende gjennomsnittet peker oppover = stigende trend/positiv
 • Det glidende gjennomsnittet peker nedover = fallende trend/negativ
 • Prisen ligger over det glidende gjennomsnittet = stigende trend/positiv
 • Prisen ligger under det glidende gjennomsnittet = fallende trend/negativ

Trend med MA200
Det glidende gjennomsnittet er den blå linjen. I dette tilfellet er det MA200, dvs. 200 dagers gjennomsnitt.

Les mer detaljert informasjon her på www.aksjekunnskap.no om: Glidende gjennomsnitt


Støtte og motstand

Teknisk analyse brukes ofte for å identifisere mulig støtte og motstand i en pris.

 • Støtte – forhindrer at prisen faller mer (kjøpere går inn og begynner å kjøpe opp prisen)
 • Motstand – forhindrer at prisen stiger mer (selgere går inn og begynner å selge prisen)

Du leter rett og slett etter prisnivå der prisen sannsynligvis vil gå opp eller ned. For å finne disse nivåene, bør du se i grafen og identifisere hvilke nivåer prisen tidligere har endt på og på hvilke prisnivåer du kan forvente at det ligger klynger med kjøpere eller selgere og lurer. Det finnes flere måter å identifisere støtte og motstand på, men dette er de vanligste:

 • Ved bruk av trendlinjer
 • Ved bruk av tidligere bunner og topper
 • Ved bruk av handelsvolum

Ved bruk av trendlinjer

Den grønne trendbunnen fungerer som støtte.
Hvis prisen skulle falle mot den grønne linjen, vil det sannsynligvis være flere aktører som vil kjøpe enn som vil selge, og dette betyr at prisen vil gjøre et prishopp.

Den grønne trendbunnen fungerer som støtte.

Hvis prisen skulle falle mot den grønne linjen, vil det sannsynligvis være flere aktører som vil kjøpe enn som vil selge, og dette betyr at prisen vil gjøre et prishopp.

Ved bruk av tidligere topper og bunner

Hvis en pris tidligere har snudd på et bestemt nivå, er det sannsynlig at den vil gå dit neste gang prisen når dette nivået. På noen nivåer synes kjøpere ganske enkelt at det er så billig at de vil kjøpe mer, eller selgere synes det er for dyrt og de vil selge.


Formasjoner i grafen

Det er en rekke formasjoner som dannes i grafene med jevne mellomrom som gjør at man kan trekke visse konklusjoner om hvor prisen vil ende. Smarte mennesker har beregnet hvor sannsynlig det er at prisen vil bevege seg i en bestemt retning når en bestemt formasjon dannes i grafen. Formasjonene er delt inn i to forskjellige typer:

Reversering (signaliserer at prisutviklingen sannsynligvis vil snu)
Fortsettelsesformasjon (signaliserer at prisutviklingen sannsynligvis vil fortsette i samme retning som den hadde da formasjonen ble dannet)
Det finnes mange forskjellige formasjoner, men her er noen av de vanligste og mest brukte:

 • Hode-og-skuldre-formasjon
 • Dobbel topp & dobbel bunn
 • Triangel

Hode-og-skuldre-formasjon

Hode-og-skuldre er en såkalt snuformasjon. Denne indikerer altså at prisutviklingen sannsynligvis vil snu. Hvis trenden økte da hode-skulder-formasjonen ble dannet, vil trenden sannsynligvis falle når formasjonen er fullført.

Eksempler på hvordan en hode-og-skuldre-formasjon ser ut (bear trend = fallende trend, bull trend = stigende trend)

Eksempel på en stor hode-skulder-formasjon i den svenske indeksen OMXs30 under finanskrisen i 2007

Dobbel topp og dobbel bunn

En dobbel topp og dobbel bunn er to snuformasjoner som signaliserer at prisutviklingen vil snu. En dobbel topp er akkurat som det høres ut, to topper der prisen tidligere har snudd på det samme prisnivået. Disse to toppene danner en formasjon som sannsynligvis vil reversere prisutviklingen fra stigende til fallende.

En dobbel bunn er da i stedet to bunner som sannsynligvis vil omgjøre en fallende trend til en stigende trend.

Hvordan en dobbel topp og en dobbel bunn ser ut

Triangler

En triangel er en fortsettelsesformasjon. Dette betyr at prisen sannsynligvis vil fortsette i trenden/retningen den hadde da et triangel ble dannet. Når prisen bryter ut av formasjonen, kalles den et «utbrudd».

En triangel dannes når bunnen stiger, mens toppene verken stiger eller faller. Trendtaket blir dermed horisontalt mens trendbunnen stiger.

Eksempel på en triangel i en aksje

Beste trading platform

For kortsiktig handel (trading) og teknisk analyse bruker vi plattformen IG.com/no. Der kan du gå både langt og kort i aksjer, indekser, råvarer, valutaer osv., på en smidig måte, og du kan bruke plattformen gratis for teknisk analyse. Hvis du er usikker på hvordan CFD-er fungerer, anbefaler vi at du leser gjennom vår CFD-guide hvor du kan lære alt du trenger å vite om dette!

Disclaimer: CFD-kontrakter er komplekse instrumenter som innebærer høy risiko for raske tap på grunn av vektstangen. 74% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFD-handel i følge IG-tall. {etoroCFDrisk} % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFD-handel i følge etoro-tall. Du bør derfor tenke grundig gjennom om du virkelig forstår hvordan CFD-kontrakter fungerer, og om du har råd til å tape de pengene du har tenkt å handle med før du begynner. Opsjoner og turbo-warrants er komplekse finansielle instrumenter, og du risikerer å raskt tape kapitalen din.

Candlestick-formasjoner

Du kan bruke candlesticks til å analysere formasjoner som er dannet i grafene. På samme måte som med vanlige formasjoner, vises både fortsettelsesformasjoner og snuformasjoner.

Formasjonene kan bestå av:

 • Et enkelt candle
 • Flere candles som til sammen danner en formasjon

Individuelle candles

Hvert candle gir en sannsynlighet for hvordan neste candle vil se ut. Et positivt candle avslører at neste candle sannsynligvis også vil være positivt, altså at prisen stiger. Et negativt candle avslører at neste candle sannsynligvis vil være negativt, altså at prisen faller.

Hver enkel søyle på bildet gir et signal om styrke eller svakhet.

Hver enkel søyle på bildet gir et signal om styrke eller svakhet.

Flere candles som til sammen danner en formasjon

Du kan sette flere candles sammen til en enkelt formasjon. Jo flere candles som er i formasjonen, jo større er sannsynligheten for at den fungerer, dvs. at prisen går i den retningen formasjonen forutser at den skal.

Indikatorer

I programmer/plattformer er det en mengde forskjellige indikatorer å velge mellom. En indikator er en programmert funksjon som visualiserer ulike faktorer. Indikatorene måler og viser / visualiserer forskjellige ting som styrken til en trend (momentum) og volatilitet (hvor mye en pris svinger opp og ned).

Noen eksempler på de mest brukte indikatorene er:

 • Momentum-indikatorer: RSI
 • Volatilitets-indikatorer: Bollinger-bånd
 • Volum-indikatorer: Volum i pris og volum i tid (Les mer under overskriften volum lenger nede på siden)
 • Trend-indikatorer: MACD og glidende gjennomsnitt (les mer om glidende gjennomsnitt under overskriften trend lenger oppe på siden)

Momentum-indikatorer (RSI)

En momentum-indikator måler og viser styrken til en trend. Den mest brukte indikatoren for dette er RSI. Når du bruker RSI, bruker du vanligvis innstillingen 70-30. Når RSI er over 70, er den stigende trenden veldig sterk, og når den er under 30, er den fallende trenden veldig sterk.

Du kan også se på trenden i RSI. Hvis RSI-kurven peker oppover, stiger prisen ofte også og vice versa.

Volatilitets-indikatorer (Bollinger Bands)

Volatilitet er et mål på hvor sterkt en pris beveger seg opp og ned. En indikator som måler og viser disse bevegelsene er Bollinger Bands. Disse indikatorene viser hvor mye prisen normalt beveger seg, og de er basert på prisens tidligere bevegelser. Når prisen beveger seg utenfor Bollinger Bands, sies det vanligvis at den er overkjøpt eller oversolgt, dvs. at det er en overreaksjon. Det forventes da at prisen vil flytte seg tilbake til Bollinger Bands igjen.

De gule linjene viser Bollinger Bands

Volum

Med volum menes handelsvolum, dvs. alle kjøps- og salgsordrer som går gjennom markedet. Hvis det er høyt volum, er det mange kjøpere og selgere som opererer i markedet. Hvis volumet er lavt, betyr det at kjøpere og selgere i stedet stiller seg nølende.

Volum måles vanligvis i to forskjellige varianter:

 • Prisvolum
 • Tidsvolum

Prisvolum

Volum i pris betyr at du ser på hvor mange kjøps- og salgsordrer som går gjennom til en bestemt pris.

Man ser vanligvis på prisvolum for å få en indikasjon på hvor det gjøres mye trading og prøver deretter å finne støtte og motstand i markedet. Hvis du for eksempel ser at det går gjennom store volumer hver gang prisen på en aksje når 20 NOK og prisen stiger oppover til denne prisen hver gang, kan du konkludere med at det finnes mange kjøpere i markedet som vil kjøpe aksjen for 20 NOK.

Prisvolum – teknisk analyse
Søylene til venstre viser hvor mye volum som ble handlet på hvert spesifikke prisnivå.

Tidsvolum

Tidsvolum betyr at du måler hvor mye volum, dvs. hvor mye kjøps- og salgsordrer går gjennom i løpet av en bestemt tidsperiode.

Du kan bruke tidsvolum til å støtte andre verktøy. Bryter prisen for eksempel ut av en triangel samtidig som volumet er høyt, øker sannsynligheten for at prisutviklingen vil fortsette.

Hver søyle representerer volumet i løpet av 1 måneds handel

Program/plattform for teknisk analyse

Det finnes en rekke forskjellige programmer og plattformer du kan benytte deg av for teknisk analyse. Vi bruker IG markets for å lage vår TA. Plattformen deres er helt gratis å bruke og har alle indikatorene og verktøyene du trenger. Du må opprette en konto hos IG for å bruke plattformen deres, men det er helt gratis å åpne og disponere en konto hos IG.

Disclaimer: CFD-kontrakter er komplekse instrumenter som innebærer høy risiko for raske tap på grunn av vektstangen. 74% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFD-handel i følge IG-tall. {etoroCFDrisk} % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFD-handel i følge etoro-tall. Du bør derfor tenke grundig gjennom om du virkelig forstår hvordan CFD-kontrakter fungerer, og om du har råd til å tape de pengene du har tenkt å handle med før du begynner. Opsjoner og turbo-warrants er komplekse finansielle instrumenter, og du risikerer å raskt tape kapitalen din.

Fungerer teknisk analyse?

Svaret er definitivt ja. Teknisk analyse er et godt verktøy for å skape et forsprang i markedet, dvs. å oftere få rett enn feil i dine fremtidige prognoser for kursen. TA er en analysemetode som mange bruker. Dette er sannsynligvis en stor grunn til at metoden fungerer. Hvis alle mener at kursen skal snu en trendlinje, vil de lære seg å gjøre det.

De aller fleste banker, fond og finansinstitusjoner bruker i dag delvis tekniske analyser som grunnlag for sine kjøps- og salgsbeslutninger.

Etter mange år med bruk av TA, er vår konklusjon at det er et godt verktøy å ha i verktøykassen din. Vi mener imidlertid at det er ekstremt vanskelig å tjene penger ved å bare bruke teknisk analyse.

En vanlig feil er imidlertid å stole blindt på individuelle indikatorer i teknisk analyse og tro at det er nok. Du må bruke flere forskjellige verktøy i teknisk analyse for å sette sammen en god komplett strategi. Hvis du har en god strategi, har du kommet langt, men du er likevel fremdeles langt fra målet. Du må også ha en veldig god «money management» for å tjene penger gjennom din trading. Du må altså bruke mye tid på å bli god og å bli en lønnsom trader.

Mange kombinerer grunnleggende analyse med teknisk analyse for å skape et forsprang. En god måte er å lage grunnleggende analyser for å velge selskaper med en god og stabil underliggende virksomhet. Deretter kan du bruke teknisk analyse for å tidsbestemme kjøps- og salgsbeslutningene dine.

Tenk på dette før du starter din aksjehandel ved hjelp av teknisk analyse

Forvent alltid å tape penger de første årene du jobber med trading. Hvis du har denne holdningen, vil du spare mye penger. Jo dyktigere du blir og jo mer kunnskap du tilegner deg, desto mer vil du innse at du knapt har vært borti toppen av isfjellet av alt som finnes å lære om trading.

Hvis du ikke er innstilt på å gi 100% i å lære om teknisk analyse og trading, er det bedre å bare la vær. Det vil rett og slett bli billigere for deg. Da lønner det seg seg bedre å i stedet investere i å kjøpe og eie aksjer og fond på et mer langsiktig plan.

Fordel alltid dine investeringer og risikoer

Vi anbefaler alltid at du fordeler investeringene dine (diversifiserer) på forskjellige eiendeler for å skape en langsiktig og stabil avkastning over tid. I prinsippet diversifiseres alle de største investeringene.

Tips!

Investeringer i aksjer og fond

Nordnet.no (reklame) – Åpne en gratis konto og begynn straks å handle aksjer og fond til lave avgifter på Nordnets brukervennlige handelsplattform og app. Du kan også se hva andre talentfulle investorer kjøper og selger via deres sosiale plattform Shareville.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert.

Av: Andreas Hogmalm

Les mer om emnet

Trading & teknisk analyse

  Copyright Aktiekunskap.nu 2024